top of page
Rectangles

Publications

# = equal contribution,  * = corresponding author

Google Scholar:  ‪Sheng Wang‬ - ‪Google Scholar‬

25.

Liting Tang, Li Zeng, Jun Luo, Wuji Wang, Zhuo Xue, Zekai Luo, Hui Yan, Junbo Gong, Sheng Wang, Jianmin Li*, Xudong Xiao*, All-roundPassivation StrategyYield Flexible Perovskite/CuInGaSe2 Tandem Solar Cells with Efficiency Exceeding 26.5%, Advanced Materials, (2024)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202402480

24.

Vasily N. Astratov*, Yair Ben Sahel, Yonina C. Eldar, Luzhe Huang, Aydogan Ozcan, Nikolay Zheludev, Junxiang Zhao, Zachary Burns, Zhaowei Liu, Evgenii Narimanov, Neha Goswami, Gabriel Popescu, Emanuel Pfitzner, Philipp Kukura, Yi-Teng Hsiao, Chia-Lung Hsieh, Brian Abbey, Alberto Diaspro, Aymeric LeGratiet, Paolo Bianchini, Natan T. Shaked, Bertrand Simon, Nicolas Verrier, Matthieu Debailleul, Olivier Haeberlé, Sheng Wang, Mengkun Liu, Yeran Bai, Ji-Xin Cheng, Behjat S. Kariman, Katsumasa Fujita, Moshe Sinvani, Zeev Zalevsky, Xiangping Li, Guan-Jie Huang, Shi-Wei Chu, Omer Tzang, Dror Hershkovitz, Ori Cheshnovsky, Mikko J. Huttunen, Stefan G. Stanciu, Vera N. Smolyaninova, Igor I. Smolyaninov, Ulf Leonhardt, Sahar Sahebdivan, Zengbo Wang, Boris Luk'yanchuk, Limin Wu, Alexey V. Maslov, Boya Jin, Constantin R. Simovski, Stephane Perrin, Paul Montgomery, Sylvain Lecler, Roadmap on Label-Free Super-Resolution ImagingLaser & Photonics Reviews, (2024)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202200029

23.

Xueliang Zhu, Wenqi Xiong, Chong Hu, Kangwei Mo, Man Yang, Yanyan Li, Ruiming Li, Chen Shen, Yong Liu, Xiaoze Liu, Sheng Wang, Qianqian Lin, Shengjun Yuan, Zhengyou Liu, Zhiping Wang*, Constructing Ultra-Shallow Near-Edge States for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells, Advanced Materials, (2023)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202309487

22.

Zhuo Xue, Wei Zeng, Kunjie Zhou, Chen Shen, Zhanrong Yang, Jingyi Zhu, Sheng Wang*,

Probing two-dimensional materials by advanced atomic force microscopy, Chinese Science Bulletin, (2023)

https://www.sciengine.com/CSB/doi/10.1360/TB-2023-0354;JSESSIONID=f79d266f-5d93-4b73-b6de-92b35a54d6d6

21.

Xinxing Liu, Junjun Zhang,  Liting Tang, Junbo Gong, Wang Li, Zexin Tu, Yanyan LiRuiming Li,  Xuzhi Hu, Chen Shen, He Wang, Zhiping Wang, Qianqian Lin, Guojia Fang, Sheng Wang,  Chang Liu, Zengming Zhang, Jianmin Li  and  Xudong Xiao*, Over 28% Efficiency Perovskite/Cu(InGa)Se2 Tandem Solar Cells: Highly Efficient Sub-cells and Their Bandgap Matching, Energy Environ. Sci., (2023)

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2023/EE/D3EE00869J

19.

Sheng Wang#*, SeokJae Yoo#*, Sihan Zhao#, Wenyu Zhao, Salman Kahn, Dingzhou Cui, Fanqi Wu, Lili Jiang, M. Iqbal Bakti Utama, Hongyuan Li, Shaowei Li, Alexander Zibrov, Emma Regan, Danqing Wang, Zuocheng Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, Feng Wang*, Gate-tunable plasmons in mixed-dimensional van der Waals heterostructures, Nature Communications, 12(1), 5039, (2021)

https://www.nature.com/articles/s41467-021-25269-0

18.

Wenyu Zhao#, Sihan Zhao#, Hongyuan Li, Sheng Wang, Shaoxin Wang, M. Iqbal Bakti Utama, Salman Kahn, YueJiang, Xiao Xiao, SeokJae Yoo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Feng Wang*, Efficient Fizeau drag from Dirac electrons in monolayer graphene, Nature, 594(7864), 517-521, (2021)

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03574-4

17.

Sihan Zhao#*, SeokJae Yoo#, Sheng Wang#, Bosai Lyu, Salman Kahn, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Dingzhou Cui, Wenyu Zhao, Yoseob Yoon, M. Iqbal Bakti Utama, Wu Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael F. Crommie, Zhiwen Shi, Chongwu Zhou, Feng Wang*, Tunneling Spectroscopy in Carbon Nanotube-Hexagonal Boron Nitride-Carbon Nanotube Heterojunctions, Nano Letters, 20(9), 6712-6718, (2020)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.0c02585

16.

Sihan Zhao, Gabriela Borin Barin, Ting Cao, Jan Overbeck, Rimah Darawish, Tairu Lyu, Steve Drapcho, Sheng Wang, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Michel Calame, Klaus Müllen, Steven G. Louie, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Feng Wang*, Optical Imaging and Spectroscopy of Atomically Precise Armchair Graphene Nanoribbons, Nano Letters, 20(2), 1124-1130, (2020)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b04497

15.

Mengmeng Yang#, Qian Li#*, Rajesh V. Chopdekar, Camelia Stan, Stefano Cabrini, Jun Woo Choi, Sheng Wang, Tianye Wang, Nan Gao, Andreas Scholl, Nobumichi Tamura, Chanyong Hwang, Feng Wang, Ziqiang Qiu*, Highly Enhanced Curie Temperature in Ga-Implanted Fe3GeTe2 van der Waals Material, Advanced Quantum Technologies, 3(4), 2000017, (2020)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qute.202000017

14.

Sheng Wang, Sihan Zhao, Zhiwen Shi, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Lili Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Chongwu Zhou, Feng Wang*, Nonlinear Luttinger liquid plasmons in semiconducting single-walled carbon nanotubes, Nature Materials, 19(9), 986-991, (2020)

https://www.nature.com/articles/s41563-020-0652-5

News & Views Testing the nonlinear Luttinger liquid 

13.

Sheng Wang, Fanqi Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, Feng Wang*, Metallic Carbon Nanotube Nanocavities as Ultracompact and Low-loss Fabry–Perot Plasmonic Resonators, Nano Letters, 20(4), 2695-2702, (2020)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.0c00315

12.

Hongyuan Li, M. Iqbal Bakti Utama, Sheng Wang, Wenyu Zhao, Sihan Zhao, Xiao Xiao, Yue Jiang, Lili Jiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexander Weber-Bargioni, Alex Zettl, Feng Wang*, Global Control of Stacking-Order Phase Transition by Doping and Electric Field in Few-Layer Graphene, Nano Letters, 20(5), 3106-3112, (2020)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b05092

11.

Lili Jiang#, Sheng Wang#, Sihan Zhao, Michael Crommie, Feng Wang*, Soliton-Dependent Electronic Transport across Bilayer Graphene Domain Wall, Nano Letters, 20(8), 5936-5942, (2020)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.0c01911

10.

Zhaoli Gao#, Sheng Wang#, Joel Berry#, Qicheng Zhang#, Julian Gebhardt, William M. Parkin, Jose Avila, Hemian Yi, Chaoyu Chen, Sebastian Hurtado-Parra, Marija Drndić, Andrew M. Rappe, David J. Srolovitz, James M. Kikkawa, Zhengtang Luo, Maria C. Asensio, Feng Wang*, A. T. Charlie Johnson*, Large-area epitaxial growth of curvature-stabilized ABC trilayer graphene, Nature Communications, 11(1), 546, (2020)

https://www.nature.com/articles/s41467-019-14022-3

9.

Sheng Wang, Fanqi Wu, Sihan Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, Feng Wang*, Logarithm Diameter Scaling and Carrier Density Independence of One-Dimensional Luttinger Liquid Plasmon, Nano Letters, 19(4), 2360-2365, (2019)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.8b05031

8.

M. Iqbal Bakti Utama#, Hans Kleemann#, Wenyu Zhao, Chin Shen Ong, Felipe H. da Jornada, Diana Y. Qiu, Hui Cai, Han Li, Rai Kou, Sihan Zhao, Sheng Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Feng Wang*, A dielectric-defined lateral heterojunction in a monolayer semiconductor, Nature Electronics, 2(2), 60-65, (2019)

https://www.nature.com/articles/s41928-019-0207-4

7.

Ji-Hun Kang, Sheng Wang, Feng Wang*, Tunneling of two-dimensional surface polaritons through nanogaps in atomically thin crystals, Physical Review B, 99(16), 165408, (2019)

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.99.165408

6.

Sihan Zhao#, Sheng Wang#, Fanqi Wu, Wu Shi, Iqbal Bakti Utama, Tairu Lyu, Lili Jiang, Yudan Su, Siqi Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Xiang Zhang, Chongwu Zhou*, Feng Wang*, Correlation of Electron Tunneling and Plasmon Propagation in a Luttinger Liquid, Physical Review Letters, 121(4), 047702, (2018)

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.121.047702

5.

Qian Li#, Mengmeng Yang#, Cheng Gong, Rajesh V. Chopdekar, Alpha T. N’Diaye, John Turner, Gong Chen, Andreas Scholl, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Andreas K. Schmid, Sheng Wang, Kai Liu, Nan Gao, Alemayehu S. Admasu, Sang-Wook Cheong, Chanyong Hwang, Jia Li, Feng Wang, Xiang Zhang, Ziqiang Qiu*, Patterning-Induced Ferromagnetism of Fe3GeTe2 van der Waals Materials beyond Room Temperature, Nano Letters, 18(9), 5974-5980, (2018)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.8b02806

4.

Lili Jiang#, Sheng Wang#, Zhiwen Shi*, Chenhao Jin, M. Iqbal Bakti Utama, Sihan Zhao, Yuen-Ron Shen, Hong-Jun Gao, Guangyu Zhang, Feng Wang*, Manipulation of domain-wall solitons in bi- and trilayer graphene, Nature Nanotechnology, 13(3), 204-208, (2018)

https://www.nature.com/articles/s41565-017-0042-6

3.

Ji-Hun Kang#, Sheng Wang#, Zhiwen Shi*, Wenyu Zhao, Eli Yablonovitch, Feng Wang*, Goos-Hänchen Shift and Even–Odd Peak Oscillations in Edge-Reflections of Surface Polaritons in Atomically Thin Crystals, Nano Letters, 17(3), 1768-1774, (2017)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b05077

2.

Trinity Joshi#, Ji-Hun Kang#, Lili Jiang, Sheng Wang, Theron Tarigo, Tairu Lyu, Salman Kahn, Zhiwen Shi, Yuen-Ron Shen, Michael F. Crommie, Feng Wang*, Coupled One-Dimensional Plasmons and Two-Dimensional Phonon Polaritons in Hybrid Silver Nanowire/Silicon Carbide Structures, Nano Letters, 17(6), 3662-3667, (2017)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b00845

1.

Lili Jiang, Zhiwen Shi, Bo Zeng, Sheng Wang, Ji-Hun Kang, Trinity Joshi, Chenhao Jin, Long Ju, Jonghwan Kim, Tairu Lyu, Yuen-Ron Shen, Michael Crommie, Hong-Jun Gao, Feng Wang*, Soliton-dependent plasmon reflection at bilayer graphene domain walls, Nature Materials, 15, 840, (2016)

https://www.nature.com/articles/nmat4653

bottom of page